TOMN-134 - 雾岛樱2018年番号 鉄板complete 霧島さくら

TOMN-134 - 雾岛樱2018年番号 鉄板complete 霧島さくら

答曰∶桂枝与柴胡虽皆善理肝,而其性实有不同之处。诊断观此证状况已危至极点,然脉象见滑,虽主有痰亦足征阴分充足。

今用石膏由四两加至八两,似已骇人听闻,然连服五、六剂热仍如故,大便亦不滑泻,迨外加石膏细末梨片蘸服又至两半,热始全消而病愈,可见石膏为凉药中纯良之品,世之畏石膏如虎者,可以放胆而不必怀疑也。答曰∶川芎升清气者也,清气即轻气也。

效果将卫生防疫宝丹分三次服完,果恶心、呕吐、腹疼、泄泻皆愈。愚之治愈此证,实得力于诸书之讲究。

效果将药连服两剂,其病脱然全愈。至此案方中加萸肉、生麦芽者,因其肝脉弱而不舒,故以萸肉补之,以生麦芽调之,所以遂其条达之性也。

乃医者亦知下瘀血汤不可治坚结之瘕,遂改用桃仁,红花、丹参、赤芍诸平和之品;见其瘕处作疼,或更加香附、延胡、青皮、木香诸理气之品,如此等药用之以治坚结之瘕,可决其虽服至百剂,亦不能奏效。舌苔白而欲黄,大便三日未行。

证候周身黄色甚暗似兼灰色,饮食减少,肢体酸懒无力,大便一日恒两次似完谷不化,诊断此脾胃肝胆两伤之病也,为勤苦寒凉过度,以致伤其脾胃,是以饮食减少完谷不化;伤其管之中,不能输肠以化食,转由胆囊渗出,随血流行于周身而发黄。然此物出于东三省,愚亲至其地,见山坡多生此种芍药,开单瓣红花,其花小于寻常芍药花约三倍,而其叶则确系芍药无疑。

Leave a Reply